Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Tekenbubbels, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66649900.  Sandra Knaap, eigenaar  van Tekenbubbels is als professional geregistreerd bij de Vereniging Tekentaal (VT ), SKJ ( Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), bij het Registerplein.

AGB Code zorgverlener: 90109947.

AGB Code praktijk: 90068889

 • Een intake is een vast onderdeel van de behandeling.
 • Aan het begin wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • De eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats of de therapie jou of jouw kind op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken. De sessies duren ca. 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • In geval van scheiding van ouders, maar wanneer er sprake is van gedeeld gezag, dienen beide ouders akkoord te gaan met de behandeling. Beide ouders zijn welkom, apart van elkaar of samen, bij een gesprek of evaluatie.
 • Het is wisselend hoe lang een behandeltraject duurt. Ik probeer maatwerk te leveren en werk graag kortdurend. Echter is het afhankelijk van de hulpvraag en de krachten/kwetsbaarheden van het kind (en/of de ouder(s)) hoe lang een traject daadwerkelijk duurt. Dit hangt af van de verschillende fases binnen de therapie (contact/observatiefase, behandelfase en afrondfase) en hoe snel een kind zich vaardigheden eigen kan maken.
 • Ik ben geregistreerd en bij verschillende beroepsverenigingen aangesloten. Dat betekent dat ik gehouden ben aan beroepscodes. Onder al deze beroepscodes valt onder andere de geheimhoudingsplicht. Ik mag zonder je uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden geven.
 • Door mijn registraties bij beroepsverenigingen wordt erop toegezien dat ik mijn vakkennis op peil houd en dat jij terug kunt vallen op een klachtenregeling.
 • Mocht jij of je kind verhinderd zijn, meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Als dit te laat of niet wordt gemeld, dan worden de kosten in rekening gebracht.
 • De kosten voor behandeling dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden en op de rekening van Tekenbubbels te staan. Mocht dit niet zo zijn, zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. De behandeling wordt dan gestopt tot de betaling voldaan is.
 • Voor de betalingsverplichting aan Tekenbubbels maakt het niet uit of de verzekeraars, PGB of andere financiers al betaald hebben of zullen betalen. De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij verzekeraars of andere financierder.
 • De tarieven van trainingen/behandelingen binnen de praktijk kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • De facturen worden digitaal verstuurd aan jou of (indien dusdanig overeengekomen) aan een andere financierder. Mocht je de facturen liever op papier ontvangen, kan dit ook.
 • Ik richt me in de behandeling op het belang van jou, of jouw kind, de cliënt. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent of twijfels hebt. Breng dit dan zo snel mogelijk ter sprake. Ik neem de vragen en twijfels serieus – vaak geeft het goede handvatten om de therapie verder te sturen. Als het niet helpt om de ontevredenheid of twijfels met mij te bespreken kunt je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt je onder het kopje Wkggz.
 • Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.
 • Op het moment dat de therapeut kortdurend ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. Bij langdurende ziekte heb ik een overeenkomst met een collega therapeut welke een vervolg kan geven aan het proces. Uiteraard wordt dit alleen in overleg ingezet.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van het kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zie bijlage voor de uitgebreide privacyverklaring. Ik ga met de ondertekening van dit formulier akkoord met deze privacyverklaring.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind, bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jou expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om jou/jullie privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw/jullie gegevens.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier of het dossier van jouw/jullie kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
● Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
● Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. De waarneming kan slechts plaatvinden met uw toestemming.
● Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
● Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw of jullie gegevens, dan zal ik hiervoor eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt (of welke naar de financierder gaat)  staan de gegevens die door de gemeente, de ziektekostenverzekering of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren.
● Jouw/jullie naam, adres en woonplaats
● Geboortedatum
● een evt. dossiernummer.
● De datum van de behandeling
● Een korte omschrijving van de behandeling.

 • Vanaf 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Tekenbubbels voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is daartoe aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van de vereniging voor Tekentaal (VT). Zie ook onder Wkkgz.